werking

Werking


Als sectorvereniging is Gorduna vzw in voortdurend overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en werkt zij mee aan diverse initiatieven van WTCB en erfgoedacademie en aan onderzoeken van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij hoofde van de voorzitter zetelt Gorduna vzw in de redactieraad van M&L.


Een specifiek werkingsterrein van Gorduna vzw is het onderzoek in duurzaam restaureren van onroerend erfgoed. De vereniging engageert zich als partner in het project ‘Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed’ van het WTCB in samenwerking met de Vlaamse Overheid, Agentschappen Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening (www.erfgoedenergieloket.be) en organiseerde over dit onderwerp reeds een interne workshop.


Gorduna vzw wil in de toekomst ook de samenwerking met de Orde van Architecten verder uitbouwen, waarbij zij als partner het ruime aanbod van opleidingen en studiedagen binnen het vakgebied aan architecten kenbaar wil maken en het accrediteren van deze opleidingen – binnen het kader van de permanente vorming - wil helpen bewerkstelligen.


Gorduna vzw komt een zestal keer per jaar samen, waarbij de vergaderingen voor alle leden toegankelijk zijn. Op deze vergaderingen wordt informatie uitgewisseld en worden standpunten gevormd.


De leden van Gorduna vzw organiseren twee maal per jaar een bezoek aan een van hun werven, waarbij naast de leden ook kandidaat leden en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.


Voor specifieke thema’s worden ad hoc werkgroepen opgericht. Zo zijn er werkgroepen actief (of actief geweest) voor de volgende thema’s : duurzaamheid, prijsvorming op de restauratiemarkt, regelgeving, afwegingskaders onroerend erfgoed, organisatie van het colloquium en opbouw van de website.

Colloquium 25 maart 2022


Het Gorduna colloquium van 16 maart 2018 Erfgoed Pass(i)é was een succes! Het thema sloeg aan, de opkomst overtrof onze verwachtingen en tijdens de lezingen en het debat werden hete hangijzers niet uit de weg gegaan.


Er werd ons zelfs meteen gevraagd om een volgend evenement op te zetten. Daar geven we nu gehoor aan: het tweede Gorduna colloquium was gepland op 27 maart 2020 in Lier onder de titel Erfgoed, nog duurzamer? Omwille van covid19 werd een nieuwe datum vastgelegd op 25 maart 2021.


Inschrijven kan opnieuw vanaf begin 2022 Meer info en inschijving via deze link


Regelgeving


In het najaar 2020 wordt de premieregelgeving voor beschermd erfgoed volledig gewijzigd in een nieuwe dynamiek.  Gorduna vzw uitte zijn bezorgdheden in twee open brieven aan de erfgoedwereld.


U kunt ze hier consulteren


In februari 2019 publiceerden we een open brief voor de nieuwe Vlaamse regering met onze toekomstvisie voor het onroerend erfgoed.


Het memorandum "Quo vadis erfgoedbeleid?" kan u hier raadplegen.foto vlaamse regering Jan Jambon

© PhotoNews