DOELSTELLINGEN

Gorduna vzw wil de erkenning van het beroep van restauratie/conservatiearchitect bevorderen als specialisatie van de architectuurpraktijk en wil de collegialiteit onder de leden en de restauratie/conservatiearchitecten in het algemeen stimuleren, onder meer door het delen van informatie en kennis, en door het bouwen van een netwerk.

 

Gorduna vzw wil zich als gespreksforum opwerpen voor iedereen die actief is bij de conservatie en restauratie van het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed en zich te vertegenwoordigen in andere organisaties actief in het veld.

 

Als netwerkorganisatie wil Gorduna vzw op termijn ook een forum worden door het organiseren van of het meewerken aan vervolmakingsinitiatieven, opleidingen, studiedagen, lezingen, tentoonstellingen of het uitgeven van publicaties.

 

Gorduna vzw wil zich ook specifiek richten op het bespreken van, adviseren in, en de goede toepassing bewerkstelligen van regelgeving waaraan het gebouwd erfgoed onderworpen is en van aanbevelingen die de goede restauratiepraktijk beogen, van lokaal tot internationaal niveau.

 

De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15.10.2014 en kunnen op aanvraag bekomen worden bij : info@gorduna.be.

 

WERKING

Als sectorvereniging is Gorduna vzw in voortdurend overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en werkt zij mee aan diverse initiatieven van WTCB en erfgoedacademie en aan onderzoeken van het Agentschap Onroerend Erfgoed.  Bij hoofde van de voorzitter zetelt Gorduna vzw in de redactieraad van M&L.

 

Een specifiek werkingsterrein van Gorduna vzw is het onderzoek in duurzaam restaureren van onroerend erfgoed.  De vereniging engageert zich als partner in het project ‘Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed’ van het WTCB in samenwerking met de Vlaamse Overheid, Agentschappen Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening (www.erfgoedenergieloket.be) en organiseerde over dit onderwerp reeds een interne workshop.

 

Gorduna vzw wil in de toekomst ook de samenwerking met de Orde van Architecten verder uitbouwen, waarbij zij als partner het ruime aanbod van opleidingen en studiedagen binnen het vakgebied aan architecten kenbaar wil maken en het accrediteren van deze opleidingen – binnen het kader van de permanente vorming - wil helpen bewerkstelligen.

 

Gorduna vzw komt een zestal keer per jaar samen, waarbij de vergaderingen voor alle leden toegankelijk zijn.  Op deze vergaderingen wordt informatie uitgewisseld en worden standpunten gevormd.

 

De leden van Gorduna vzw organiseren twee maal per jaar een bezoek aan een van hun werven, waarbij naast de leden ook kandidaat leden en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.

 

Voor specifieke thema’s worden ad hoc werkgroepen opgericht.   Zo zijn er werkgroepen actief (of actief geweest) voor de volgende thema’s : duurzaamheid, prijsvorming op de restauratiemarkt, regelgeving, afwegingskaders onroerend erfgoed, organisatie van het colloquium 2018 en opbouw van de website.

 

LIDMAATSCHAP

Bent u een architect en op professionele wijze actief in de conservatie en restauratie van gebouwd erfgoed, heeft u een zelfstandige architectenpraktijk of bent u werkzaam in een architectenbureau en bent u als natuurlijke persoon ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, dan kan u lid worden van Gorduna vzw.

 

Op heden is het lidmaatschap van de vereniging vastgelegd op 80,00 € per jaar.

We verwachten van onze leden dat zij de doelstellingen van de vereniging (de statuten en het huishoudelijk reglement) onderschrijven en dat zij zich actief inzetten voor de doelstellingen van de vereniging en zich engageren voor de werking ervan.

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen op aanvraag bekomen worden bij : info@gorduna.be.

Uw gemotiveerde kandidatuur voor het lidmaatschap ontvangen wij ook graag via deze weg.

 

 

Gorduna vzw - vereniging van restauratie-conservatiearchitecten